نرم افزار پرینت سه بعدی Simplify3D

0 تومان
  • کد محصول: 10127002
  • موجودی: در انبار

توضیحات کوتاه

نسخه 4

گزینه های در دسترس

نرم افزار پرینت سه بعدی Simplify3D

نسخه 4

اﻧﺗﻘﺎل ﻓرآﯾﻧدھﺎی ﺑدون درز
 
 اﮔر ﺷﻣﺎ در ﯾﮏ ﻗطﻌه ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را  اﻋﻣﺎل ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد، ﻧرم اﻓزار ﺑﺻورت  ھوﺷﻣﻧد ﻣرز ﺟداﯾش اﯾن دو ﺗﻧظﯾم را  ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮭﺗرﯾن ﻧوع ﺗﻧظﯾم را  ﺑرای ﻣرز ﺑﯾن اﯾن دو اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﺟداﯾﺷﯽ در ﮐﺎر ﻣﺷﺎھده ﻧﺷود.
ﭘﯾﺷﻧﻣﺎﯾش ﻓرآﯾﻧدھﺎی چاپ
 
ﭘﯾش ﻧﻣﺎﯾش ﭘرﯾﻧت آﭘدﯾت ﺷده و ﺷﺎﻣل  اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری  ﺷﺎﻣل ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯾزان  ﭘﯾﺷرﻓت،ﻧﻣﺎﯾش ﻓرآﯾﻧد ھﺎی ﻣﺣﺗﻠف ﺑﺻورت  ﻣﺟزا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.ﺑﺎ اﯾن اﻣﮑﺎن ﺷﻣﺎ ﺑراﺣﺗﯽ  ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠف را ﺑرای ﺳﮑﺷن ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت را ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐﻧﯾد.
ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﭼﺎپ ﻣﺗﻐﯾر
 
ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﺣﺎﻟت ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻗطﻌه  ﺧود را ﺑﺎ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗﻔﺎوت در طول  ﻗطﻌه ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎزی ﻧﻣﺎﯾﯾد و ﯾﮏ ﻗطﻌه را  در ﭼﻧدﯾن ﺗﻧطﯾم ﻣﺧﺗﻠف ﭘرﯾﻧت ﻧﻣﺎﯾﯾد.اﯾن  ﺣﺎﻟت ﮐﺎﻣﻼ هوﺷﻣﻧد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺎﻓﯽ  اﺳت ﮐه ﺑرش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف را در ارﺗﻔﺎع  ھﺎی دﻟﺧواه اﯾﺟﺎد ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺗﺎ ﻧرم اﻓزار، ﻓرآیند ھﺎ را ﺗوﻟﯾد ﻧﻣﺎﯾد.
ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎزی اﮐﺳﺗروژن دوﮔﺎﻧه
 
دو ﺣﺎﻟت ﭘﯾﻼر و اوز در ﭼﺎپ دو رﻧﮓ  ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗه اﻧد و از ﺣﺎﻟت ﭼﻧد ﻓرآﯾﻧدی ھم  ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.ﭼﻧدﯾن ﮔزﯾﻧه ﺟدﯾد ﺑرای  ﮐﺎر ﺑﺎ اکسترودر ھﺎی دو ﻧﺎزل اﻓزوده ﺷده اﺳت.
ﺑﮭﺑود ﭼﺎپ ﭘﯾوﺳﺗه
 
ﺣﺎﻟت ﭼﺎپ ﻣﺗواﻟﯽ در ﻧرم اﻓزار ﺑه ﺷﻣﺎ  ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐه اﺑﺗدا ﯾﮏ ﻗطﻌه به ﺻورت  ﮐﺎﻣل ﭼﺎپ ﺷود و ﺳﭘس ﻗطﻌه دوم ﭘرﯾﻧت  ﺷود.در ﻧﺳﺧه ﺟدﯾد اﯾن اﻣﮑﺎن ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗه  و ﺣرﮐﺎت اﺿﺎﻓه ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗه اﺳت و ﮐﯾﻔﯾت ﮐﺎر اﻓزاﯾش ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت. ھﻣﺟﻧﯾن اﯾن ﺣﺎﻟت از حالت ﭼﻧد ﻓرآﯾﻧدی ھم ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
 ﻣرﺗب ﺳﺎزی فرآیند ها
 
اﮐر ﺷﻣﺎ ﭼﻧدﯾن ﻗطﻌه را ﺑﺎ ﻓرآﯾﻧده ای  ﻣﺧﺗﻠف ﺟﺎپ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺑراﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻓرآﯾﻧد ھﺎ را ﻣرتب ﺳﺎزی ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﭘر ﮐردن ھوﺷﻣﻧد شکاف ها
ھم اﮐﻧون اﯾن دﯾواره ھﺎ و ﺷﮑﺎف ھﺎ ﮐه ﻗﺑﻼ ﺑه دﻟﯾل ﻓﺎﺻﻠه ﮐم ﭘر ﻧﻣﯽ  ﺷدﻧد ﺑﺻورت ﮐﺎﻣﻼ ھوﺷمﻧد ﭘر ﺧواھﻧد ﺷد.ﺣﺗﯽ اﮔر ﺿﺧﺎﻣت اﯾن  دﯾواره ھﺎ ﺑﺻورت ﻣداوم ھم ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد ﺑﺎز ھم ﻧرم اﻓزار ﺑﺻورت دﻗﯾق اﯾن ﻓواﺻل را ﭘر ﺧواھد ﮐرد.
اﻧﺗﺧﺎب اﮐﺳﺗروژن ﻣﺗﻐﯾر
ﺗواﺑﻊ ﺟدﯾد در ﻧرم اﻓزار ﺑﺻورت ﮐﺎﻣﻼ اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣﯾزان ﺗزرﯾق را  ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﺑﺳﺗه ﺑه ھﻧدﺳه ﻗطﻌه اﮐﺳﺗروژن ﮐم ﯾﺎ زﯾﺎد را اﻋﻣﺎل  ﻧﻣﺎﯾد.اﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت ﮐﻣﮏ ﻓراوﻧﯽ ﺑه ﻗطﻌﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐه ﻧﺎزک ھﺳﺗﻧد.ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﯽ ﮐه ﻗﺎﺑلن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﮐﺳﺗروژن ﺛﺎﺑت اﻣﮑﺎﻧﭘذﯾر ﻧﺑود.
ﺑﮭﯾﻧه ﺳﺎزی ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﺳﺎﭘورت ھﺎی ﺣﻼل
ﻧرم اﻓزار ﻗاﺑﻠﯾﺗﯽ ﺑه ﻧﺎم ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺳﺎﭘورت ﮔذاری دارد.اﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺑه ﺷﻣﺎ  اﯾن اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دھد ﮐه ﺳﺎﭘورت ﮔذاری و ﻧوع ﻣﺎده ﻣﺻرﻓﯽ ﺑرای  ﺳﺎﭘورت ﮔذاری را ھم ﮐﻧﺗرل ﻧﻣﺎﯾﯾد.ﺑطور ﻣﺛﺎل در ﻗطﻌه ﺑﺎﻻ ﺑرای ﺻرﻓه  ﺟوﯾﯽ در اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﺎﭘورت ﺣﻼل در آب،اﺑﺗدا ﺳﺎﭘورت ﮔذاری ﺑﺎ ﻣﺎده  اﺻﻠﯽ ﭼﺎپ ﮐه ارزاﻧﺗر اﺳت اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود و ﺳﭘس از ﺳﺎﭘورت ﮐذاری ﺑﺎ ﻣﺎده ﺣﻼل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.

 
پایه های قویتر
ﭼﻧدﯾن وﯾژﮔﯽ ﺟدﯾد ﺑه ﻧرم اﻓزار اﻓزوده ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﭼﺳﺑﻧدﮔﯽ ﺑﯾن ﻗطﻌه  و ﻣﯾز ﮐﺎر را اﻓزاﯾش دھد.اﯾن وﯾژﮔﯽ ﺑوﯾژه ﺑرای ﻗطﻌﺎت ﺑﻠﻧد ﯾﺎ ﻗطﻌﺎﺗﯽ ﮐه ﻧﯾﺎز ﺑه ﺳﺎﭘورت ﮔذاری دارﻧد ﻣوﺛر اﺳت
 اﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت ھم ﺑرای ﺧود ﻗطﻌه و ھم ﺑرای ﺳﺎﭘورت ھﺎ اﻣﮑﺎن اﺟرا داراﺳت.
ﺑﮭﺑود ﺳﯾﺳﺗم رﻓت
ﺑﺎ طراﺣﯽ ﺟدﯾد ﺳﯾﺳﺗم " رﻓت" ، اﮐﻧون ﺗﻧﮭﺎ در ﻣﮑﺎن ھﺎی ﮐه ﻧﯾﺎز ﺑﮫه ﺳﺎﭘورت ﮔذاری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻋﻣﻠﯾﺎت "رﻓت" اﻧﺟﺎم ﻣﯾﮕﯾرد.ھﻣﭼﻧﯾن زﻣﺎن اﯾن ﮐﺎر ﮐﺎھش ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت. 
طراﺣﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﺟدﯾد ﺳﺎﭘورت ﮔذاری رﻓت
ﺳﯾﻣﭘﯾﻠﯽ ﻓﺎی اﯾن اﻣﮑﺎن را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻓراھم ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﺑراﺣﺗﯽ ﺳﺎﭘورت  ھﺎ را از ﻗطﻌه اﺻﻠﯽ ﺟدا ﻧﻣﺎﯾﯾد.اﮐﻧون اﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺑﺻورت ﮐﺎﻣل، دوﺑﺎره  طراﺣﯽ ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﺑﮭﺗر از ﻗﺑل ﺳﺎﭘورت ھﺎ از ﻗطﻌه ﺟدا ﺷوﻧد.ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺎ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺟدﯾدی ﺑرای ﺳرﻋت ﺳﺎﭘورت ﮔذاری اﺿﺎﻓه ﻧﻣوده اﯾم.
 
ﭼﻧد ﻓرآﯾﻧدی ﺑرای ﻣد ﮔﻠداﻧﯽ
ﺣﺎﻟت ﮔﻠداﻧﯽ ﺑه ﺣﺎﻟﺗﯽ ﮔﻔﺗه ﻣﯽ ﺷود ﮐه ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ آن ﺑﺻورت ﯾﮑ ﻻﯾه و اﺳﭘﯾرال و ﺑدون ﺑرﮔﺷت ﻓﺑﻼﻣﻧت ﻗﺎدر ﺑه ﭼﺎپ ﺧواھﯾد ﺑود.اﮐﻧون اﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺑﯽ ﻧظﯾر را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﺣﺎﻟت ﭼﻧد ﻓرآﯾﻧدی ھم اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد. 
اﻧﺗﺧﺎب زاوﯾه ﭘل زﻧﯽ
ﻧﺳﺧه ﺟدﯾد ﺷﺎﻣل ﯾﮏ اﻟﮕورﯾﺗم ﺟدﯾد ﺑرای ﭘل زﻧﯽ اﺳت ﮐه ﺟﮭت ﭘر ﮐردن را ﺑر اﺳﺎس ھﻧدﺳه ﺷﮑل ﺑﺻورت ﺑﮭﯾﻧه ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽ دھد.ﺣﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺟﮭت ﭘر ﮐردن ﺧود را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﮔزﯾﻧه ھﺎی ﭘل زدن
ﮔزﯾﻧه ھﺎی ﺟدﯾد ﺷﺎﻣل: ﺳرﻋت دﻗﯾق،ﻧرخ ﺧطوط ﺑﯾروﻧﯽ ﭘل ﺗزرﯾق،و دﻣﺎ ﺑرای پل زدن در ﻧظر ﮔرﻓﺗه ﺷده اﺳت.اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن گزینه ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣوﺛر در ﺑﮭﺑود ﭘل زدن اﺳت.
و ﺧﯾﻠﯽ ﺑﯾﺷﺗر … ﺑﮭﺑود ﮐﺎھش دادن ﻣش ھﺎ
ﻧرم اﻓزار ﺷﺎﻣل ﻗﺎﺑﻠﯾت آﻧﺎﻟﯾز ﻣش ھﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن اﺑزاری ﺑرای ﺗﻌﻣﯾر ﻣش ھﺎ اﺳت ﺗﯽ ال ﺷﻣﺎ ﺑدون ﺗﺎ ﻓﺎﯾل ھﺎی اس ھﯾﭼﮕوﻧﮫ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﭼﺎپ ﺷوﻧد.ﻣﺎ اﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت را ﺑﮭﺑود داده اﯾم.
 ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐردن ﺑرای ﭘر ﮐردن
ﺟﮭت ﭘر ﮐردن ﻻﯾه ھﺎی اﺑﺗداﯾﯽ و اﻧﺗﮭﺎﯾﯽ را  ﺷﺧﺻﯽ ﺳﺎزی ﻧﻣﺎﯾﯾد.اﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺑﺎﻋث  اﻓزاﯾش اﺳﺗﺣﮑﺎم ﻗطﻌه و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﻋث ﺑﮭﺑود ظﺎھر ﻗطﻌه ﺧواھد ﺷد.
به نسخه 4.0.0 بروزرسانی شد.
Simplify3D (به فارسی=سیمپیلی فای تری دی) نام برنامه ای است که برای کار با پرینتر های سه بعدی استفاده می شود.به جرات می توان گفت که این نرم افزار بهترین و برترین نرم افزار برای پرینت سه بعدی می باشد.Simplify3D با تنظیمات فراوان و حرفه ای که در اختیار کاربر قرار می دهد، کنترل کامل و دقیقی بر فرآیند چاپ سه بعدی دارد و می توان با استفاده از آن به بهترین کیفیت دست پیدا کرد.این نرم افزار بر خلاف اکثر نرم افزار های رایج در بازار که اپن سورس و رایگان می باشند نجاریست و ١٥٠ دلار قیمت دارد.از نکات باراز این نرم افزار می توان به قابلیت نمایش فرآیند چاپ به صورت انیمیشنی و بصورت زنده اشاره کرد.
چاپ بدون دردسر
بدون نیاز به برنامه دیگر! یک نرم افزار قدرتمند که به آسانی به شما اجازه می دهد تا قطعه را وارد نرم افزار کنید، آن را تنظیم کنید،تعمیر کنید، برش دهید و تنها در چند دقیقه آن را برای چاپ آماده کنید.
-دسترسی به بیش از 100 فروفایل از پیش تنظیم شده و بهینه شده برای پرینت شما
-تنظیمات ساده و پیشرفته به انتخاب شما
-چاپ مستقیم از طریق کابل usb یا ئخیره سازی بروی مموری کارت
 
اسلایسر سریع و رعد آسا
تنها در جند ثانیه قطعه خود را آماده کنید،Simplify3D سریعترین اسلایسر را در بین تمام نرم افزار های پرینت سه بعدی داراست و به شما این امکان را می دهد که با سرعت و آسانی به بهترین کیفیت چاپ دست پیدا کنید.
پیش نمایش بصورت سه بعدی برای شناسایی نقاطی که نیاز به بهبود دارند از قابلیت های دیگر این نرم افزار است.


 
ساپورت گذاری هوشمند
ساپورت گذاری بروی قطعه هیچگاه ساده تر و هوشمندتر از این نبوده است.ساپورت گذاری بصورت هوشمند برای زوایایی که نیاز به ساپورت گذاری دارند و پس از آن شما می توانید ساپورت ها را اضافه یا کم کنید.
-سفارشی کردن سایز و زاویه های ساپورت
-چسبندگی کافی ساپورت ها بدون آنکه به قطعه نهایی آسیبی وارد شود.
-لذت بردن از بهترین سیستم ساپورت گذاری و پاکسازی راحت آن
بهینه شده برای دستگاه های دارای 2 اکسترودر
ایجاد قطعات بسیار زیبا به کمک قابلیت دو اکسترودری در Simplify3D.قابلیت های منحصر به فرد برای جلوگیری از اختلال دو رنگ در یکدیگر و ایجاد جدایش های شارپ و دقیق بین رنگ ها.


 
نتایج بهتر در چاپ سه بعدی
پول و زمان خود را اتلاف نکنید،دیگر فیلامنت را برای قطعات معیوب دور نریزید.جزییات بسیار در پیشنمایش چاپ بصورت کاملا سه بعدی که به شما اجازه میدهد که قبل از اینکه قطعه را چاپ کنید بتوایند فرآیند چاپ را مشاهده نمایید.
دستیابی به سطوح با کیفیت بسیار بالا همراه با تنظیمات پیشرفته.
برآورد زمان چاپ، مقدار فیلامنت مصرفی و هزینه نهایی کار.
پیش نمایش پرینت قطعه بصورت خط به خط یا لایه به لایه
 
  • هزینه دریافتی برای این محصول تنها به خاطر هزینه های هاستینگ و بروزرسانی دریافت می شود و به جهت منفعت مالی و شخصی نیست.
  • این محصول نسخه تجاری نرم افزار می باشد و بدون محدودیت می باشد.
  • پسورد فایل دانلودی www.parmanshop.ir می باشد.
  • این محصول تنها قابل دانلود می باشد و بصورت فیزیکی ارسال نخواهد شد.
  • بعد از خرید و پس از تایید ما، محصول از طریق منوی کاربری شما قسمت "دانلودها" قابل دانلود خواهد بود.

نمایش سریع
0 تومان

نرم افزار آردوینو Aduino IDE