جدول مشخصات کامل فیلامنت پرینتر سه بعدی

 

یکی از مهمترین عوامل مهندسی در انتخاب فیلامنت برای چاپ سه بعدی , دانش مشخصات فنی مواد مورد استفاده است . در جدول مقایسه فیلانت امکان بررسی فنی مواد از نظر خواص مکانیکی و پارامتر های چاپ سه بعدی برای هر ماده ممکن شده است: بررسی کنید

 

ABS Flexible PLA HIPS PETG Nylon
Carbon Fiber ASA PC Metal Filled Wood Filled PVA
Ultimate Strength
40MPa
26-43MPa
65MPa
32MPa
53MPa
40-85MPa
45-48MPa
55MPa
72MPa
20 - 30MPa
46MPa
78MPa
Stiffness
5 / 10
1 / 10
7.5 / 10
10 / 10
5 / 10
5 / 10
10 / 10
5 / 10
6 / 10
10/ 10
8 / 10
3 / 10
Durability
8 / 10
9 / 10
4 / 10
7 / 10
8 / 10
10 / 10
3 / 10
10 / 10
10 / 10
4 / 10
3 / 10
7 / 10
Maximum Service Temperature
98°C
60-74°C
52°C
100°C
73°C
80-95°C
52°C
95°C
121°C
52°C
52°C
75°C
Coefficient of Thermal Expansion
90µm/m-°C
157µm/m-°C
68µm/m-°C
80µm/m-°C
60µm/m-°C
95µm/m-°C
57.5µm/m-°C
98µm/m-°C
69µm/m-°C
33.75µm/m-°C
30.5µm/m-°C
85µm/m-°C
Density
1.04g/cm3
1.19 - 1.23g/cm3
1.24g/cm3
1.03 - 1.04g/cm3
1.23g/cm3
1.06 - 1.14g/cm3
1.3g/cm3
1.07g/cm3
1.2g/cm3
2 - 4g/cm3
1.15 - 1.25g/cm3
1.23g/cm3
Price (per kg)
$10 - $40
$30 - $70
$10 - $40
$24 - $32
$20 - $60
$25 - $65
$30 - $80
$38 - $40
$40 - $75
$50 - $120
$25 - $55
$40 - $110
Printability
8 / 10
6 / 10
9 / 10
6 / 10
9 / 10
8 / 10
8 / 10
7 / 10
6 / 10

7 / 10
8 / 10
5 / 10
Extruder Temperature
220-250°C
225 - 245°C
190-220°C
230-245°C
230-250°C
220-270°C
200-230°C
235-255°C
260-310°C
190-220°C
190-220°C
185-200°C
Bed temperature
95 - 110°C
45 - 60°C
45 - 60°C
100 - 115°C
75 - 90°C
70 - 90°C
45 - 60°C
90 - 110°C
80 - 120°C
45 - 60°C
45 - 60°C
45 - 60°C
Heated Bed
Required
Optional
Optional
Required
Required
Required
Optional
Required
Required
Optional
Optional
Required
Recommended Build Surfaces
Kapton Tape, ABS Slurry
PEI, Painter's Tape
Painter's Tape, Glue Stick, Glass Plate, PEI
Glass Plate, Glue Stick, Kapton Tape
Glue Stick, Painter's Tape
Glue Stick, PEI
Painter's Tape, Glue Stick, Glass Plate, PEI
Glue Stick, PEI
PEI, Commercial Adhesive, Glue Stick
Painter's Tape, Glue Stick, PEI
Painter's Tape, Glue Stick, PEI
PEI, Painter's Tape
Other Hardware Requirements
Heated Bed, Enclosure Recommended
Part Cooling Fan
Part Cooling Fan
Heated Bed, Enclosure Recommended
Heated Bed, Part Cooling Fan
HeatedBed, Enclosure Recommended,
Require All MetalHotend
Part Cooling Fan
Heated Bed
Heated Bed, Enclosure Recommended,
All Metal Hotend
Wear Resistant or Stainless Steel Nozzle,
Part Cooling Fan
Part Cooling Fan
Heated Bed, Part Cooling Fan
Flexible
- - - - - - - - -
Elastic
- - - - - - - - - - -
Impact Resistant
- - - - - - -
Soft
- - - - - - - - - -
Composite
- - - - - - - - -
UV Resistant
- - - - - - - - - - -
Water Resistant
- - - - - - - - - -
Dissolvable
- - - - - - - - - -
Heat Resistant
- - - - - - -
Chemically Resistant
- - - - - - - - - - -
Fatigue Resistant
- - - - - - -
Heated Bed Not Required
- - - - - - -
  بررسی بررسی بررسی بررسی بررسی بررسی بررسی بررسی بررسی بررسی بررسی بررسی
  خرید خرید خرید خرید خرید خرید خرید خرید خرید خرید خرید خرید

 

راهنمای جدول مقایسه فیلامنت

 

 تعاریف